Verbintenissenrecht


Het verbintenissenrecht is een belangrijk rechtsgebied in onze praktijk, mede omdat het verbintenissenrecht een omvangrijk rechtsgebied is. Iedere ondernemer of particulier heeft dagelijks te maken met het verbintenissenrecht, zoals het sluiten van een overeenkomst.

Een verbintenis kan voortvloeien uit de wet of uit een overeenkomst. Het meest bekende voorbeeld van een verbintenis die voortvloeit uit de wet is een vordering tot schadevergoeding op grond van de onrechtmatige daad. Ook de aansprakelijkheid voor een gebrekkige zaak is hiervan een voorbeeld.

Een verbintenis uit een overeenkomst ontstaat bijvoorbeeld indien u een koopovereenkomst sluit. Hierbij is het ook van belang acht te slaan op de algemene voorwaarden. Deze overeenkomst kan zowel met een particulier, een bedrijf als de overheid zijn gesloten.

U gaat ervan uit dat partijen de overeenkomst ook nakomen. Helaas, gebeurt dit in de praktijk vaak niet. In dat geval kunt u nakoming van de overeenkomst vorderen. Is nakoming niet mogelijk of weigert de wederpartij om alsnog na te komen, dan kunt u schadevergoeding vorderen. Wij helpen u graag bij het oplossen van problemen die betrekking hebben op het sluiten of nakomen van overeenkomsten. Hierbij zullen wij eerst het juridisch kader schetsen en u uitleggen welke mogelijkheden de wet u biedt om nakoming of schadevergoeding te vorderen. Samen zullen wij bespreken welke mogelijkheid voor u tot het beste resultaat zal leiden en hier ook uitvoering aan geven. Komen wij er niet samen met de wederpartij uit, dan zal een procedure gestart moeten worden.

Omdat wij als advocatenkantoor ons dagelijks bezig houden met het verbintenissenrecht, zijn uw belangen bij ons in goede handen.